Ochrana osobných údajov

Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste našim zákazníkom. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov.

Chceme Vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania nášho zmluvného vzťahu, či po jeho ukončení.

Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Meno a adresa spracovateľa osobných údajov:

KirBek s.r.o.
Záhradná 43
085 01 Bardejov

E-Mail: info@satyonline.sk
www.satyonline.sk

1. Typy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

• Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, akademický titul, dátum narodenia.

• Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.

• Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.

• Prístupové práva. Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry spoločnosti.

2. Účely a ciele spracúvania údajov

Vaše údaje budeme spracúvať na nasledovné účely:

• Za účelom uzatvorenia zmluvy, teda predaja tovaru, administrácie a evidencie v zásielkovom obchode spoločnosti.Musíme spracovať Vaše osobné údaje v zmysle osobitných predpisov. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa obchodného zákonníka.

• Vernostný program . Evidencia zákazníka a zasielanie noviniek o najnovších ponukách a službách spojených s členstvom v našom obchode. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

• Direct marketing. Zaoberáme sa tým, ako Vám vylepšiť Vaše nákupy a rozvojom našich služieb tvorbou ponúk na mieru. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

• Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonných povinností.

• Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete. Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

• Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať, alebo Vy nie ste spokojní s našim postupom. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

• Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. Zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.

• Marketingové súhlasy. Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. Právnym základom je súhlas, ktorý sme od Vás získali.

• Zákaznícka administratíva. Vedieme si záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia ponukách pre našich zákazníkov. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

3. Kto má prístup k vašim údajom

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi. Zmluvne sme ich zaviazali, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny upravujúce v zákone.

Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

4. Umiestnenie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania Vášho vzťahu s nami. V každom prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do uplynutia zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením na našej web stránke. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti v zmysle osobitného predpisu. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

7. Práva dotknutých osôb

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, lebo nám to ukladá zákon, alebo zákony spojené s našou zmluvou, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte veľa práv. Text hore Vám odpovie na väčšinu vašich otázok.

Vaše práva

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

• Prečo spracovávame vaše osobné údaje

• Aké kategórie osobných údajov spracovávame

• S kým vaše osobné údaje zdieľame

• Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty

• Aké máte práva

• Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)

• Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)

• Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v tomto dokumente.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

Právo na opravu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenos údajov

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?
Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nás na mailovej adrese ochrana.udajov@klingel.sk a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

8. Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej korešpondenčnej adresy uvedenej na našej stránke www.babyandkidstoys.sk alebo mailom babyandkidstoys@yahoo.com
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov podľa Nariadenia o ochrane osobných údajov Zodpovednou osobou je podľa „GDPR“ a iných národných zákonov o ochrane osobných údajov členských štátov ako i ostatných právnych ustanovení na ochranu osobných údajov:

KirBek s.r.o.
Záhradná 43
085 01 Bardejov

E-Mail:info@satyonline.sk

www.satyonline.sk
 

 

II. Základné informácie k spracovaniu Vašich osobných údajov

1. Čo vlastne znamená „spracovanie osobných údajov“?

Osobnými údajmi sú v zmysle GDPR všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na životné podmienky fyzických osôb, teda napr. údaje ako sú Vaše meno, Vaša adresa, Váš dátum narodenia atď. Okrem toho sa za osobné údaje považujú aj identifikátory, pokiaľ je tieto identifikátory možno jednoznačne priradiť k Vašej osobe, ako napr. Vaše telefónne číslo, Vaše zákaznícke číslo v našej spoločnosti, Vaša e-mailová adresa, Vaše číslo účtu a číslo kreditnej karty, alebo IP-adresa Vášho počítača.

Pokiaľ sa informácie takéhoto druhu zašifrujú tak, aby ich nebolo možné priradiť k Vašej osobe („anonymizácia“), nie sú už osobnými údajmi.
Spracovaním osobných údajov sa rozumie všetko, čo sa s týmito osobnými údajmi môže stať, teda zaznamenávanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prenos, preskupovanie, spájanie alebo vymazanie.

2. Vaše osobné údaje spracúvame vždy na právnom základe podľa čl. 6 GDPR

Spracúvanie osobných údajov je povolené len ak existuje právny základ, teda napr. ste nám dali svoj súhlas, ak chcete u nás realizovať nákup, alebo ak chceme uplatniť náš oprávnený záujem na spracovanie.
Spracujeme Vaše osobné údaje na realizáciu objednávky, ktorú ste nám zadali na našej internetovej stránke (teda ak s nami uzavriete kúpnu zmluvu). Táto obsahuje napr. informácie o tom, aký tovar ste vložili do nákupného koša (tiež prechodne), alebo druh tovaru ste kedy objednali.

Pokiaľ s tým súhlasíte a dáte nám Váš súhlas, zaznamenáme a spracujeme okrem toho aj ďalšie informácie k Vašej osobe – napríklad spôsob, akým navštívite a využívate našu internetovú stránku, alebo ak si objednáte náš Newsletter. S týmito dodatočnými informáciami môžeme zlepšiť kvalitu našej internetovej stránky ako i kvalitu našich služieb. Vždy potrebujeme Váš súhlas (resp. dostali sme Váš súhlas už skôr) pre všetky situácie, ktoré sú nad rámec samotného spracovania jednej objednávky, teda napr.

 • Zaslanie Newsletteru

 • Zatelefonovanie na Vaše číslo za účelom servisu alebo reklamy

Výnimkou pre Váš súhlas sú tie prípady, v ktorých Váš predchádzajúci súhlas nie je možné zadovážiť z faktických dôvodov, ale spracovanie Vašich údajov je v zmysle zákonných predpisov povolené.

Popri Vašom súhlase smieme spravovať Vaše osobné údaje tiež na základe našich oprávnených záujmov našej podnikateľskej skupiny (podľa § 15 AktG) alebo záujmov „tretieho účastníka“ (článok 6 ods. 1 písmeno f GDPR).

Oprávnený záujem našej firmy existuje napr. pri

 • Emailovej reklame pre našich registrovaných zákazníkov

 • Poskytovaní Vašich adries tretím osobám za účelom reklamy napr. v rámci našej podnikateľskej skupiny podľa § 15 AktG.

 • Tlačenej reklame

Pokiaľ chceme uplatniť svoje oprávnené záujmy, vyžaduje sa podľa GDPR, aby sme najprv overili, či neprevažujú Vaše osobné práva a slobody.

3. Ukladáme Vaše údaje len tak dlho, pokiaľ je to nutné

Osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby sa vymažú, keď údaje už nebudú potrebné a žiaden z hore uvedených právnych základov nebude existovať. Povinnosť uchovania môže mimochodom daná aj v prípade zákonných nariadení, ktoré musí naša firma dodržiavať.

Vaše údaje môžeme uchovávať dlhšie – napr. za účelom zlepšenia Vám poskytovaných služieb – pokiaľ nám aj v tomto prípade dáte svoj súhlas alebo ak máme oprávnený záujem.

Pokiaľ z technických príčin nevieme vymazať Vaše osobné údaje, budú Vaše osobné údaje pre každý prípad vylúčené z ďalšieho spracovania („zablokované“).

4. Dátová bezpečnosť: Prenos údajov prostredníctvom SSL

Sme si vedomí toho, že dátová bezpečnosť pri nákupe cez internet je pre Vás dôležitá téma. Preto sa u nás Vaše osobné údaje (adresa, číslo zákazníka, objednávacie číslo....) prenášajú z mnohých formulárov pomocou tzv. SSL-techniky (Secure Socket Layer SSL 3.0, RC4 s 128 bitovým kódovaním (vysoké), RSA 1024 bitov – podľa použitého prehliadača) zakódované. Tým sú Vaše údaje zabezpečené proti neoprávnenému prístupu. Zabezpečené spojenie môžete spoznať podľa týchto znakov:

Zobrazovaná adresa sa začína "https://..." namiesto http://...

Vo Vašom prehliadači sa objavuje uzamknutá visiaca zámka.

Bližšie informácie k  nášmu SSL-certifikátu dostanete dvojklikom na zobrazovaný visiaci zámok.

III.Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

1. prípad: Záznam Vašich osobných údajov z technických dôvodov

Pri každom vyvolaní našej internetovej stránky zaznamenajú naše systémy z technických dôvodov automaticky určité údaje Vášho koncového prístroja. To sú informácie ako:

 • Informácie o type a verzii Vášho internetového prehliadača

 • Prevádzkový systém Vášho koncového prijímača

 • Váš internetový servisný poskytovateľ

 • Vaša internetová adresa („IP-adresa“)

 • Dátum a čas Vášho prístupu

 • Internetová stránka, z ktorej ste sa k nám dostali

 • Internetové stránky, ktoré ste navštívili z našej stránky.

Zaznamenávame takéto technické informácie v takzvaných „Logfiles“ ( protokolových súboroch), aby sa Vám na jednej strane ukázala naša internetová stránka správne a my by sme v prípade nejakých technických problémov vedeli zistiť ich príčinu a na druhej strane tiež na to, aby sme dosiahli technickú optimalizáciu našich internetových stránok a zaistili bezpečnosť našich počítačových systémov a siete.

Údaje sa vymažú, hneď ako nebudú viac potrebné na dosiahnutie účelu ich aplikácie. Zvyčajne sa tieto technické informácie vymažú najneskôr po siedmych dňoch alebo sa odstránia.

2. prípad: Záznam Vášho užívateľského správania

Aby sme Vám ako zákazníkovi mohli čo najlepšie ponúknuť naše služby – napríklad na našich internetových stránkach, ktoré sú optimálne šité na Vaše želania- zaznamenáme Vaše aktivity na našich internetových stránkach.

Naše internetové stránky používajú takzvané „Cookies“. V prípade Cookies sa jedná o malé textové súbory, ktoré sa uložia vo Vašom počítačovom systéme, keď navštívite naše stránky. V týchto textových súboroch je vždy jeden sled charakteristických znakov, pomocou ktorého vieme identifikovať Váš počítačový systém (celkom presne povedané: Váš prehliadač), ak najbližšie navštívite naše internetové stránky.

Používame takéto Cookies za účelom analýzy, aby sme sa dozvedeli, akým spôsobom používate naše internetové stránky a tým mohli neustále optimalizovať našu ponuku: tak napríklad vieme, ktoré stránky obľubujete, aký druh tovaru hľadáte a ktorý tovar ste poprípade už dali do nákupného koša.


Ak viac nesúhlasíte s používaním cookies na svojom počítači, môžete tieto cookies vo Vašom vyhľadávači kedykoľvek vymazať a zamedziť ukladaniu cookies v budúcnosti. Keďže nám teda v tejto súvislosti chýbajú nejaké informácie, môže sa stať, že naše internetové stránky nefungujú tak optimálne ako bežne.

Webová analýza pomocou Google Analytics

Túto webovú stránku používa Google Analytics, čo je služba webovej analýzy firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. »cookies« , textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analýzu Vami používanej webovej stránky. Informácie vytvorené pomocou cookies o Vami používaných webových stránkach sa spravidla prenášajú na server Googlu v Spojených štátoch a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie IP-anonymizácie na tejto webovej stránke Google najprv Vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej Únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Googlu v USA prenesie úplná IP adresa a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie, aby vyhodnotil Vami využívanú stránku, zostavil správu o aktivitách na webovej stránke a poskytol prevádzkovateľovi webovej stránky ďalšie služby spojené s užívaním webových stránok a používaním internetu. IP-adresu, ktorá sa sprostredkuje v rámci Google Analytics z Vášho prehliadača, Google nespojí s inými údajmi.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho softvérového prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť poprípade využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Avšak záznam údajov, ktoré boli vytvorené pomocou cookies a vzťahujú sa na Vaše užívanie webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy) pre Google ako ich spracovaniu Googlom môžete zabrániť, keď si stiahnete a inštalujete nasledovný link, http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dsk, ktorý je k dispozícii ako Browser-Plugin.

3. Zasielanie nášho digitálneho Newsletteru

Na našich internetových stránkach je možnosť abonovať si bezplatný digitálny newsletter. Na zasielanie newsletteru používame Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v príslušnom prihlasovacom okne (= týmto ste zreteľne vyjadrili svoj súhlas).

Takisto registrujeme dátum a čas registrácie ako i Vašu IP adresu. Tieto technické údaje slúžia na to, aby sa zabránilo zneužitiu formulára a zabezpečila bezpečnosť našich počítačových systémov a siete. Objednávkou nášho newsletteru súhlasíte predovšetkým s tým, že smieme využívať Vaše užívateľské dáta na zhotovenie pseudonymizovaných užívateľských profilov na účely prieskumu trhu, reklamy alebo tvorby newsletteru podľa potreby zákazníkov. Newsletter zasielame s Vašim súhlasom.

Ak viac nemáte záujem odoberať newsletter, môžete jeho objednávku kedykoľvek s okamžitou platnosťou zrušiť. Zavolajte nám prosíme, alebo nám pošlite e-mail a my vymažeme Vašu e-mailovú adresu zo zoznamu odberateľov newsletteru, resp. uložíme Vašu e-mailovú adresu na zoznam blokovaných adries.

4. prípad: Objednáte si tovar

Pokiaľ si u nás objednáte tovar, zaznamenáme tie nevyhnutné údaje, ktoré sú potrebné pre spracovanie objednávky (napr. Vaše meno a Vašu adresu). Okrem toho zisťujeme aj dátum narodenia (v prípade nových zákazníkov), telefónne číslo a poprípade e-mailovú adresu, aby sme sa s Vami v prípade otázok mohli spojiť, resp. aby sme Vám v prípade internetových objednávok mohli poslať potvrdenie objednávky. Poštová adresa sa používa na to, aby sme vedeli zasielať katalógy a aktuálne ponuky.

Pokiaľ ste prostredníctvom našej internetovej stránky získali tovar alebo služby a pritom uložili svoju e-mailovú adresu, môžeme ju použiť na zasielanie propagačných e-mailových materiálov. V tomto prípade ide o mailovanie so stálymi zákazníkmi, keď Vám ponúkame rovnaký alebo podobný tovar.

Prípad č. 5: Registrujete sa ako náš online-zákazník

Na našej internetovej stránke sa máte možnosť zadarmo prihlásiť ako náš online-zákazník. Toto prihlásenie Vášho online-účtu sa realizuje na základe Vášho zákazníckeho čísla a použitím Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli v rámci objednávky. Prostredníctvom online-účtu môžete napríklad zistiť stav dodávky Vašej objednávky, stornovať tovar alebo napr. skontrolovať doručenie Vašej platby u nás.

Technické údaje, ktoré sa zaznamenajú v priebehu odosielania registračného formulára slúžia na to, aby sa zabránilo zneužitiu formulára a zabezpečila bezpečnosť našich počítačových systémov asiete.

Pokiaľ už viac nechcete využívať tento účet, je možné účet deaktivovať. Zašlite nám prosím za týmto účelom e-mail. Konečné vymazanie Vášho online zákazníckeho účtu je možné až vtedy, keď budú ukončené všetky prebiehajúce nákupy a platby ako i zákonom stanovené lehoty uschovania.

Prípad č. 6: Nadviažete s nami kontakt

Na našej internetovej stránke máme pripravený kontaktný formulár, ktorý môžete využiť na nadviazanie kontaktu s našou firmou. Môžete nám poslať aj e-mail alebo snami priamo četovať. Aby sme spracovali Vaše údaje v prípade, že nadviažete s nami kontakt sa v rámci odosielania kontaktného formulára predpokladá Váš súhlas.

Technické údaje, ktoré sa zaznamenajú v priebehu odosielania kontaktného formulára slúžia na to, aby sa zabránilo zneužitiu kontaktného formulára a zaručila bezpečnosť našich počítačových systémov a siete.

Alternatívne je možné využiť nadviazanie kontaktu prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V tomto prípade (= týmto taktiež zreteľne dávate najavo svoj súhlas) sa uložia osobné údaje užívateľa, ktoré poskytol prostredníctvom e-mailu. Aj tieto údaje sa použijú výlučne na spracovanie Vášho nadviazania kontaktu.

Vaše osobné údaje z nadviazania kontaktu sa vymažú, akonáhle nebudú viac nutné na spracovanie žiadosti. Pokiaľ máte u nás zákaznícky účet, uchovávame spolu s ním aj informácie za účelom „zákazníckej histórie“. Technické údaje, ktoré boli dodatočne zistené v priebehu nadviazania kontaktu, sa vymažú najneskôr v lehote siedmych dní.

Prípad č. 7: Poskytneme Vaše údaje tretím osobám

Za účelom prijatia objednávky, zásielky, spracovania a starostlivosti o údaje zákazníkov poskytujeme osobné údaje zákazníkov na tento účel špecializovaným poskytovateľom, ako sú call-center, doručovateľ a poskytovateľ elektronických služieb spracovania údajov ako i na reklamné účely iným obchodným spoločnostiam.

 • 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy WIX.com Ltd. (prevádzkovateľ eshopového systému ), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) DPD Slovakia (prepravna spoločnosť) , Slovenská pošta (prepravná spoločnosť), Ing.Viliam Baláž-BELLS ( účtovníčk),Smartsupp.com, s.r.o (prevádzkovateľ chat komunikacie)

Používame Vaše údaje v rámci našej podnikateľskej skupiny (podľa § 15 AktG) a poskytujeme Vaše adresné údaje v rámci regulácie GDPR za účelom adresovanej reklamy tretím osobám, ktoré sme ale starostlivo vyberali. Použitie Vašich údajov na reklamné účely môžete kedykoľvek odmietnuť, napr. oznámením poštou alebo mailom na hore uvedené kontaktné údaje.

Prípad č. 8: Kontrola bonity

Aby sme zabezpečili naše oprávnené nároky a overili bonitu, postupujeme v prípade potreby určitým scoring-firmám potrebné osobné údaje. Bonitu overujeme na základe vedecky uznaných matematicko-štatistických postupov, v priebehu ktorých sa do výpočtov dostanú aj Vaše údaje o adrese. Získané informácie využívame na ďalšie rozhodnutia v súvislosti so zmluvným vzťahom. Vaše oprávnené chránené záujmy sú dodržiavané v zmysle zákonných ustanovení.

IV. Vaše práva

Pokiaľ spracujeme osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby, máte vo vzťahu k našej spoločnosti – pokiaľ ste sa dostatočne identifikovali – a ako dotknutá osoba – podľa GDPR nasledovné práva.

1. Právo na informáciu

Od našej spoločnosti môžete požadovať potvrdenie o tom, či sme spracovali osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby. K existuje takéto spracovanie, môžete podľa GDPR žiadať od nás informáciu o množstve skutočností ako sú

(1) účely, na ktoré boli spracované Vaše osobné údaje;

(2) kategórie osobných údajov, ktoré sa spracujú;

(3) prijímatelia, resp. kategórie prijímateľov, ktorým boli predkladané alebo sú ešte stále predkladané Vaše osobné údaje;

(4) plánovaná doba uloženia Vašich osobných údajov alebo ak v tejto súvislosti nie je možné poskytnúť konkrétne údaje, kritéria na stanovenie doby uloženia;

(5) trvalé právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, práva na obmedzenie spracovania našou firmou alebo práva na podanie námietky proti takémuto spracovaniu;

(6) trvalé právo na sťažnosť na dozornom úrade;

(7) všetky dostupné informácie o pôvode Vašich osobných údajov, pokiaľ ste Vaše osobné údaje neposkytli sami;

(8) existencia nájdenia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR a – aspoň v týchto prípadoch – vierohodné informácie o involvovanej logike ako i dosahu požadovaných účinkov takéhoto spracovania pre dotknutú osobu.

Máte právo na to, aby ste požadovali informáciu o tom, či boli osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby poskytnuté do tretej krajiny alebo nejakej medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti môžete požadovať, aby ste boli oboznámený s vhodnými zárukami podľa čl. 46 GDPR v súvislosti s takýmto poskytnutím údajov.

2. Právo na opravu

Máte právo na opravu a/alebo doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ tieto údaje nie sú správne alebo sú neúplné. Opravu bezodkladne vykonáme.

3. Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých podmienok môžete požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.

(1) ak popierate správnosť osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a to na dobu, ktorá nám umožňuje, overiť správnosť osobných údajov;

(2) ak je spracovanie údajov neoprávnené a Vy odmietate vymazanie Vašich osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie používania Vašich osobných údajov;

(3) ak Vaše osobné údaje síce už viac nepotrebujeme za účelom spracovania, ale Vy ich naďalej potrebujete, aby ste mohli uplatniť, vykonať alebo obhájiť právne nároky, alebo

(4) ak ste podali námietku proti spracovaniu a ešte nie je rozhodnuté, či oprávnené dôvody našej podnikateľskej skupiny a spriaznených dcérskych firiem prevažujú nad Vašim dôvodom.

Ak bolo spracovanie Vašich osobných údajov obmedzené, smieme tieto údaje – odhliadnuc od ich uloženia – spracovať len s Vašim súhlasom alebo za účelom uplatnenia, vykonania alebo obhájenia právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.

Ak bolo obmedzenie spracovania podľa hore uvedených podmienok obmedzené, oboznámime Vás s touto skutočnosťou pred tým, ako bude obmedzenie zrušené.

4. Právo na vymazanie

V určitých prípadoch môžete od nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje bezodkladne vymazali a my sme v týchto prípadoch povinní, tieto údaje bezodkladne vymazať.
(1) Vaše osobné údaje už nie sú nutné na účely, pre ktoré boli zisťované alebo akýmkoľvek iným spôsobom spracované

(2) odvoláte svoj súhlas (viď dolu), alebo chýba iný právny základ potrebný pre spracovanie

(3) podáte námietku proti spracovaniu (viď. dolu) a neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody na spracovanie

(4) spracovali sme Vaše osobné údaje protiprávne

(5) vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú je potrebné na splnenie právne záväzných povinností v rámci Práva Európskej Únie alebo práva členských štátov.

Ak sme zverejnili Vaše osobné údaje a sme povinní, tieto vymazať, zohľadnením dostupných technológií a implementačných nákladov musíme prijať primerané opatrenia, aby sme iné firmy, ktoré spracúvajú osobné údaje o tom informovali, že od nich žiadate vymazanie všetkých odkazov na ich osobné údaje (ako i všetkých kópií) („právo na stať sa zabudnutým“).

Právo na vymazanie nie je, pokiaľ je spracovanie potrebné

(1) na výkon práva na slobodný prejav názoru a informácie;

(2) na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje alebo vyžaduje na spracovanie podľa práva Európskej Únie alebo členských štátov a ktorým podlieha zodpovedná osoba, alebo na splnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo sa vykoná z moci verejnej, ktorá bola zverená zodpovednej osobe;

(3) a z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písmeno h a i ako i čl. 9 ods. 3 GDPR, alebo

(4) na uplatnenie, vykonanie alebo obhajobu právnych nárokov.

5. Právo na informovanie tretích účastníkov našou firmou

Ak ste vo vzťahu k našej firme uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, sme povinní oznámiť všetkým prijímateľom, ktorým sme sprístupnili Vaše osobné údaje, túto opravu, vymazanie údajov alebo obmedzenie spracovania, s výnimkou, že sa preukáže, že je to nemožné alebo spojené s neúmernými nákladmi. Máte právo na to, aby sme Vás informovali o týchto prijímateľoch.

6.Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby ste získali Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo na to, aby sme tieto osobné údaje preniesli ďalšej firme, ak je to technicky možné. Na slobody a práva iných osôb to však nesmie mať nepriaznivé dôsledky.

7. Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, bez toho aby Vám v súvislosti s tým vznikli ďalšie náklady okrem nákladov na spojenie; toto platí aj pre ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na profilovanie ako i na mailovú korešpondenciu s našimi stálymi zákazníkmi.

V tomto prípade už Vaše osobné údaje nespracujeme, iba ak by sme vedeli preukázať nutné dôvody súvisiace s ochranou spracovania údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak by spracovanie slúžilo uplatneniu, vykonaniu alebo obhájeniu právnych nárokov.

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Ak takéto spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu namietnete, nebudeme ďalej Vaše osobné údaje spracúvať na účel priameho marketingu.

8.Právo na odvolanie vyhlásenia súhlasu na spracovanie osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať vyhlásenie o súhlase so spracovaním osobných údajov. Odvolaním súhlasu ostáva zákonnosť realizovaného spracovania osobných údajov na základe súhlasu, ktorý bol udelený až do jeho odvolania nedotknutá.

9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo na to, aby bolo rozhodnutie, ktoré má na Vás nepriaznivé právne účinky alebo by Vás obdobným spôsobom poškodilo, nebolo založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.

Toto neplatí, ak je toto rozhodnutie

 1. potrebné na uzavretie alebo splnenie dohody medzi Vami a nami,

 2. prípustné na základe právnych predpisov Európskej Únie alebo členských štátov, ktorým podlieha zodpovedná osoba a tieto právne predpisy obsahujú dostatočné opatrenia na ochranu ich práv a slobôd ako i ich oprávnených záujmov realizované s Vašim výslovným súhlasom.

Pokiaľ ide o prípady uvedené v (1) a (3) vykoná zodpovedná osoba primerané opatrenia na to, aby bránila Vaše oprávnené práva a slobody ako i Vaše oprávnené záujmy, k čomu je potrebné, aby mala aspoň jedna osoba našej firmy právo na umožnenie zasahovania vo veciach výkladu vlastného stanoviska a napadnutia rozhodnutia.

10. Právo na sťažnosť na dozornom úrade

Popri iných správnych a  súdnych právnych prostriedkoch máte právo podať sťažnosť na dozorujúcom úrade v členskom štáte Vášho trvalého pobytu, Vášho miesta výkonu činnosti alebo miesta, kde došlo k  predpokladanému porušeniu, ak ste toho názoru, že spracovanie Vašich osobných údajov porušuje predpisy GDPR.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 4826/12
820 07 Bratislava 27
Telefón: 02/323 132 14
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Ochrana osobných údajov počas live chatu

Táto webová stránka používa  live chat softwer spoločnosti Smartsupp. Userlike využíva Cookies, textové súbory, ktoré ukladá do Vášho PC a ktoré vám umožňujú osobný rozhovor vo forme chatu v reálnom čase. Na použitie live chatu nie sú potrebné žiadne Vaše osobné údaje. Prípadné poskytnuté a zozbierané údaje sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky a nespájajú sa s osobnými údajmi pseudonymu použitého počas live chatu.

Váš 

 tím ŠatyOnline

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom  18.10.2019